Rodo

      W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland Sport z siedzibą w Krakowie – będący organizacją non profit informuje, że:

1. Przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

1) organizacji i przeprowadzania rejestracji uczestników zawodów, szkoleń, spotkań, zlotów, wydarzeń sportowych i innych
2) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
3) marketingowym i promocyjnym Fundacji;
4) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
5) przesyłania newslettera,
6) przetwarzaniu multimedialnemu.

2. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland Sport w Krakowie, z siedzibą: ul. Oś. Oświecenia 8/12,  31-635 Kraków,  nr telefonu: 601400331; adres poczty elektronicznej: prolandsport@gmail.com Administratorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Arkadiusz Nowak nr tel.: , e-mail: rodo@prolandsport.pl

3. W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland Sport
w Krakowie, na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. rodo@prolandsport.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które może Pani/Pan realizować względem Administratora Danych Osobowych:
– prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
– prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
– prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
– prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland Sport

 

 

 
Tłumaczenie »