Statut

Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 6

Fundacja została powołana dla realizacji następujących celów:

Upowszechnianie, promocja i rozwój sportu na terenie Polski i Europy,

Rozwój i kształtowanie kultury fizycznej i sportu,

Wspieranie i szerzenie działań na rzecz oświaty i wychowania poprzez motywację,

Ochrona i promocja zdrowia,

Opieka i pomoc społeczna,

Rozwój gospodarki, nauki, kultury i sztuki,

Prowadzenie działań dążących do poszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami sportowymi,

Promocja i wdrażanie ochrony środowiska,

Współpraca z organami UE, instytucjami państwowymi oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji,

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna z wymienioną powyżej,

Powołanie Centrum Wolontariatu Sportowego oraz zrzeszanie wolontariuszy;

Organizowanie i popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych wśród dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełno sprawnościami;

Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej poprzez zapobieganie niepełnosprawności;

Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych;

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;

Współtworzenie i realizacja polityki i strategicznych programów sektorowych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej;

Mobilność kadry edukacji szkolnej;

Współpraca z klubami sportowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze sportu oraz nadzór nad działalnością klubów sportowych i samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, miedzyszkolnych ośrodków sportowych, promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;

Zarządzaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oraz terenami sportowo – rekreacyjny;

Eksploatacja i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa;

Tworzenie warunków dostępności bazy sportowo – rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo –  rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych;

Organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych, innych;

Kształtowaniem pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowaniem zdrowego stylu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży;

Poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej,

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

Integracja społeczna  i zawodowa osób niepełnosprawnych;

Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Organizacja i rozwój współpracy zagranicznej;

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami;

Działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od uzależnień behawioralnych i zagrożonych uzależnieniem;

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;

Kampanie społeczne dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień;

Działania dotyczące profilaktyki uniwersalnej i selektywnej zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

Organizację wydarzeń sportowych, warsztatów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

Organizację półkolonii oraz kolonii w tym wyjazdów kolonijnych i obozów wakacyjnych,

Organizowanie kampanii marketingowych i społecznych promujących sport, edukację sportową, PR, CSR,

Organizowanie i przeprowadzanie działań dążących do aktywizacji i wyrównania szans ekonomicznych i społecznych,

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

Działalność edukacyjną, wychowawczą, wydawniczą i badawczą,

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla instytucji oraz osób,

Działania społeczne związane z krzewieniem kultury fizycznej i szeroko rozumianej promocji sportu,

Integrację wszystkich grup wiekowych i społecznych o różnej sprawności fizycznej,

Powstawania i funkcjonowanie ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku;

Prowadzenie i zarządzanie obiektami i placówkami sportowymi w kraju i za granicą,

Prowadzenie i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych,

Planowanie oraz budowa i rozbudowa Infrastruktury Sportowej,

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży,

aktualizacja 13.08.2020 r.

Tłumaczenie »