Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Pana Arkadiusza Nowaka i Panią Magdaleną Tusień-Kuzkę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11.07.2017r. w Kancelarii Notarialnej przez Panią Notariusz Mariolę JONCZYK przy ul. Kmieca nr 26/1, 30-010 Kraków, Repertorium A nr 3227/2017.

§ 2

   1. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
  1. Siedziba Główna Fundacji mieści się w Krakowie.
  2. I Oddział Fundacji mieści się w miejscowości Bodzentyn woj. Świętokrzyskie.
  3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
  4. Nazwa Fundacji nie jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

   1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
   1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
    w wybranych językach obcych.
  1. Fundacja może tworzyć Oddziały na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 4

   1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r.,NR 46 poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24.04.2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.873) oraz niniejszego Statutu.
   1. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
   1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
   1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatana lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
   1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga zmiany statutu.
  1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 5

   1. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór pieczęci i logo ustanawia Zarząd Fundacji.
  1. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obronnych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja została powołana dla realizacji następujących celów:

   1. Upowszechnianie, promocja i rozwój sportu na terenie Polski i Europy,
   1. Rozwój i kształtowanie kultury fizycznej i sportu,
   1. Wspieranie i szerzenie działań na rzecz oświaty i wychowania poprzez motywację,
   1. Ochrona i promocja zdrowia,
   1. Opieka i pomoc społeczna,
   1. Rozwój gospodarki, nauki, kultury i sztuki,
   1. Prowadzenie działań dążących do poszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami sportowymi,
   1. Promocja i wdrażanie ochrony środowiska,
   1. Współpraca z organami UE, instytucjami państwowymi oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji,
   1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna z wymienioną powyżej,
  1. Powołanie Centrum Wolontariatu Sportowego oraz zrzeszanie wolontariuszy;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

   1. Organizację wydarzeń sportowych, warsztatów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych;
   1. Organizację  wyjazdów kolonijnych i obozów wakacyjnych,
   1. Organizowanie kampanii marketingowych i społecznych promujących sport, edukację sportową, PR, CSR,
   1. Organizowanie i przeprowadzanie działań dążących do aktywizacji i wyrównania szans ekonomicznych i społecznych,
   1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
   1. Działalność edukacyjną, wychowawczą, wydawniczą i badawczą,
   1. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla instytucji oraz osób,
   1. Działania społeczne związane z krzewieniem kultury fizycznej i szeroko rozumianej promocji sportu,
   1. Integrację wszystkich grup wiekowych i społecznych o różnej sprawności fizycznej,
   1. Powstawania i funkcjonowanie ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku;
   1. Prowadzenie i zarządzanie obiektami i placówkami sportowymi w kraju i za granicą,
   1. Prowadzenie i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów  i innych,
  1. Planowanie oraz budowa i rozbudowa Infrastruktury Sportowej,

Opisana wyżej działalność może być odpłatna lub nieodpłatna.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, innych podmiotów nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 9

Fundacja nie może:

  1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii do drugiego stopnia.
  2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób wskazanych w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w jaki zaopatrzył Fundację: Pan Arkadiusz Nowak, oraz Pani Magdalena Tusień – Kuzka, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§  11

  1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  2. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwej dla niej jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. Dotacji i subwencji,
  2. Darowizn, spadków i zapisów,
  3. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
  4. Odsetek bankowych,
  5. Dochodów ze zbiórek publicznych,
  6. Funduszy przekazanych prze jednostki administracji rządowej i samorządowej,
  7. Funduszy Unii Europejskiej,
  8. Odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  9. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację mogą być przeznaczone i użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej;
  10. Korzystając ze środków opisanych w § 9 ust. 1 Fundacja ma obowiązek uszanować wolę spadkodawcy lub donatora o ile została ona wyjawiona; 

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 14

  1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatorów.
  2. Członkostwo w Zarządzie nie jest ograniczone czasowo, jednak członek Zarządu może złożyć w dowolnej chwili rezygnację lub zostać odwołany przez Fundatorów.
  3. Członkowie Zarządu, o ile nie zrobił i tego wcześniej Fundatorzy, na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu i Vice Prezesa Zarządu.

§ 15

  1. Na czele oddziałów fundacji stoi Prezes Oddziału danej miejscowości ze stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych do kwot określonych w pełnomocnictwie.
  2. W oddziałach Fundacji wyznaczona osoba uchwałą ma prawo posługiwać się danymi adresowymi oraz pieczęcią danej miejscowości lub instytucji.
  3. Na czele pierwszego utworzonego oddziału w Województwie Świętokrzyskim stoi Prezes Oddziału w Bodzentynie pani Magdalena Tusień-Kuzka.

§ 16

  1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w każdym przypadku gdy uzna to za konieczne jednak nie rzadziej niż raz do roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
  4. Zarząd Główny zwołuje co najmniej raz na pół roku posiedzenie Prezesów  poszczególnych Oddziałów Fundacji.
  5. Sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd do końca szóstego miesiąca roku obrotowego, następującego po roku objętym danym sprawozdaniem.
  6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

§ 17

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy, w szczególności:
   1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
   2. Realizacja celów statutowych;
   3. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
   4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
   5. Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
   6. Podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
   7. Powoływanie oddziałów Fundacji;
   8. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
   9. Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie;
 1.  Do kompetencji Zarządu Oddziałów Fundacji należy, w szczególności:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością oddziałów Fundacji;
  2. Realizacja celów statutowych w poszczególnych oddziałach;
  3. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
  4. Sporządzanie sprawozdań z działalności oddziałów Fundacji i przekazywanie ich do głównego Zarządu;
  5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem oddziałów Fundacji;
  6. Występowanie do  Zarządu Głównego  z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
  7. Podejmowanie decyzji o współpracy oddziałów Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
  8. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
  9. Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
 1. Zespoły doradcze
 1. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.
 1. Zarząd może powoływać Ambasadorów Fundacji.

Rada Fundacji

§ 19

  1. Fundatorzy powołują Radę Fundacji jako organ nadzorczy i opiniodawczy.  
  1. Rada składa się z co najmniej trzech członków powołanych na czas nieoznaczony.    
  1. Kolejny skład Rady powołuje ustępująca Rada w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
 1. Członkowie Rady:

a) Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,

b) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

c) W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

d) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe

5.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa    lub śmierci członka Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20

  1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
  1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
  1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  1. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
  1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 1. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

  1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 1. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

     § 23

  1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu głównego, w tym Prezesa Zarządu.
  1. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
  1. Każdemu członkowi zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 1. O przygotowaniu zarządzenia  i uchwały podejmuje Zarząd Główny.

Sposób Reprezentacji

§ 24

  1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych
   z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji należy składać dwuosobowo przez Prezesa i Vice Prezesa Fundacji.
 1. Do reprezentowania Oddziałów Fundacji upoważniony jest Prezes Oddziału w okresie pełnienia funkcji na czas określony zgodnie z umową o zatrudnieniu lub na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.

§ 25

  1. W sprawie zmiany celu Fundacji decyzję podejmują Fundatorzy, a w razie ich śmierci kompetencje tę przejmuje Zarząd Fundacji lub wyznaczona do tego osoba.
  1. Zmiana celu Fundacji, następuje na mocy uchwały.
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy poprzez oświadczenie złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

Likwidacja Fundacji

§ 26

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Zarząd wybierze innego likwidatora.
  1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
  1.  Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji,
   a w  szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania Fundacji.
 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
  z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE FUNDACJI

§ 27

  1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
  1. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu Głównego.
  1. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd Główny.
 1. Prezes Oddziału jednostki terenowej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

§ 28

  1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.
 1. Jednostką terenową zarządza Prezes Oddziału powoływany przez Prezesa Zarządu.

§ 29

  1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako Oddział Fundacji.
 1. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, jednostka terenowa korzysta
  z osobowości prawnej Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
   z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. W przypadku śmierci Fundatora przed wykreśleniem Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego, jego uprawnienia opisane w niniejszym statucie będą przysługiwały łącznie jego małżonce oraz zstępnym (od chwili uzyskania pełnoletniości). Wola fundatora będzie ujawniana w formie jednogłośnej uchwały tych osób.
 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednomyślnej uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

29.10.2017 r.