RODO

Klauzula informacyjna Fundacji

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT Os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, proszę się bezpośrednio kontaktować na adres e-mail: rodo@prolandsport.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

* związanych z udziałem Pani/Pana w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

* informacyjnych, poprzez podanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk osób wspierających wydarzenia sportowe lub współorganizujących,

* archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, teleadresowe.

Dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość i zdjęcie mogą mogą być użyte wyłącznie w celach promocyjnych lub promujących sport lub także podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia, organizowania wydarzeń sportowych, a później, w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne podczas rejestracji zawodników lub samego udziału.

Dane nie będą przekazywane innym organizacjom.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Najnowsze komentarze
podkatalog